SC Perla Trans S.R.L , cu sediul social in strada Radulescu-Motru Constantin 20 , bl. 22-24 , sc. D , ap. 158 , sector 4, Bucuresti , CUI RO17181734 , ofera servicii postale, la nivel national,in urmatoarele conditii :

Sc Perla Trans S.R.L accepta trimiterile postale prezentate de catre expeditor/ integrator, ambulate corepsunzator, cu un invelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului , si care au inscrise datele de identificare complete ale destinatarului ( nume si prenume / denumirea in cazul persoanelor juridice , respectiv adresa completa de livrare ).

Responsabilitatea ambalarii trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor pe trimiterea postala revin expeditorului/integratorului.

Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor/integrator, utilizand ca umplutura talaj , polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mechanic , si sa aiba aplicata inscriptia “fragil “. S.c Perla Trans S.R.L se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator si sa acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza.

 S.C Perla Trans S.R.L nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice ( de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de Securitate /vamele etc. )

 Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 50 de kg.

S.C Perla Trans S.R.L nu accepta trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau a bunelor moravuri , daca se depun neambalate. De asemenea nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs ( de exemplu, dar fara a se limita la acestea : substante explozive , toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora , munitii etc. )

 Expeditorul / integratorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

S.C Perla Trans S.R.L asigura secretul trimiterilor postale – retinerea , deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

In cazul trimiterilor postale internationale se vor respecta, suplimentar, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia celorlalte in state tranzitate de trimiterea postala.

Pentru serviciile postale furnizate, SC PERLA TRANS SRL asigura livrarea, pe plan national, a trimiterilor postale in termen de 7 zile lucratoare de la data preluarii trimiterii postale, iar pe plan international in termen de 10 zile lucratoare de la data preluarii trimiterii postale . In cazul depasirii acestor timpi de livrare, SC PERLA TRANS SRL raspunde fata de utilizator prin restituirrea unui procent de 5 % din tariful incasat pentru furnizarea serviciului de baza.

 Predarea trimiterilor postale se realizeaza la adresa indicata de expeditor, dupa caz, la cutia postala a destinatarului ori personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. In cazul imposibilitarii initiale de predare catre destinatar a trimiterilor postale, SC PERLA TRANS SRL va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte sosrea trimiterii postale si va pastra, la punctul de contact de servit de personal , in vederea predarii , trimiterile postale care nu au putut fi predate destinatarului, pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii destinatarului.

 In cazul trimiterilor postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului, SC PERLA TRANS SRL va pastra la dispozitie aceste trimiteri postale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea SC PERLA TRANS SRL.

S.C Perla Trans S.R.L are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand expeditorul , dupa preluarea trimiterii postale , rezulta in mod neindoielnic , in urma utilizarii unor metode de observare rezonabile care sa nu afecteze secretul trimiterii postale , ca acesta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport,conform legislatiei in domeniu, sau cand , dupa preluarea trimiterii postale,aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului,instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

S.C Perla Trans S.R.L raspunde, in caz de pierdere,furt sau distrugere totala,pentru trimiterile postale interne,cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului pt trimiterile postale care nu fac obiectului unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

 In caz de pierdere ori distrugere partiala sau deterioare, SC PERLA TRANS SRL raspunde pentru trimiterile postale interne,cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului ,in caz de pierdere partiala,distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare decalarata.

 Furnizorul raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale.

 S.C Perla Trans S.R.L este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

 - paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

 - utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;

 - trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorerea su distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

 - paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

 Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori.

S.C Perla Trans S.R.L a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor in special in ceea ce priveste pierderea , furtul, distrugerea partiala ori totala , sau deteriorarea trimiterilor postale , precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor ( termenii de livrare ).

 Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termenul de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat / nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati : prin depunere , personal , la sediul social ori la punctele de acces / contact de servite de personal ale SC PERLA TRANS SRL, prin intermediul unui serviciu postal cu confirmare de primire catre adresa Sos Viilor nr 54, sector 5, Bucuresti, prin fax la numarul 0314255806 sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

S.C Perla Trans S.R.L va inregistra in Registru de reclamatii si va confirma petentului primirea reclamatiei, prin aceeasi modalitate folosita la transmiterea de catre utilizator, si anume : prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire pentru cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire, si prin comunicarea numarului de inregistrare prin fax, respectiv email catre adresa de fax/email de la care s-a primit reclamatia.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie evenimentul ( fapte, acte si cauze ) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile , modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii, sa anexeze la reclamatia inaintata documente relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete ( cum ar fi, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise, fotografii, ambalajul / trimiterea deteriorat/a, dupa caz, etc .) si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Reprezentantii SC PERLA TRANS SRL vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile / probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza .

Reclamatia va fi solutionata de catre SC PERLA TRANS SRL in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

In cazul reclamatiilor solutionate favorabil, SC PERLA TRANS SRL va despagubii utilizatorul in termen de 30 de zile de la data solutionarii acesteia, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se prin mandat postal prin virament bancar in cazul persoanelor juridice sau in numerar, de la casieria aflata la adresa Sos Viilor nr 54, sector 5, Bucuresti, in cazul persoanelor fizice, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate.

In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale SC PERLA TRANS SRL nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta , in termen de 1 an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

Prezentul document reprezinta contractul individual incheiat intre expeditor si SC PERLA TRANS SRL , la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala, fara a fi necesara intocmirea unui inscris.

  

NUME SI PRENUME REPREZENTANT

 

 

CIMEN HUSNU

 

 

SEMNATURA